klik klik

Wednesday, August 29, 2012

Konsep Pendidikan Islam

KRITIKAN JURNAL :
AN ISLAMIC CONCEPT OF EDUCATION
J MARK HALSTEAD

Pengkaji menyatakan tentang kurangnya kajian tentang falsafah pendidikan Islam berbanding tahun 1300 dimana ketika itu Islam kaya dengan tradisi keilmuan bahkan hampir setiap disipilin ilmu dikuasai oleh tokoh ilmuan islam. (Hashim Musa 2001: Shahrough Akhavi 2003) menjelaskan tentang kehebatan tamadun Islam yang lampau sehingga mampu menjadi sumber ilmu kepada tamadun Eropah. Pengalaman budaya ilmu dirancakkan dengan dengan pencarian ilmu sebagai suatu usaha yang berharga nilainya seperti pencarian harta sehingga ianya dianggap sebagai matlamat hidup yang uatama. Bahkan polemik keilmuan tidak diepngaruhi dengan campurtangan politik. Keadaan ini menyebabkan ulama’ dapat bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi mana-mana pihak yang mempunyai agenda dan kepentingan tertentu. Kebudayaan ilmu juga bersikap terbuka tanpa mengira asal-usul dan jenisnya dan diawasi dengan analisis kritikal terhadap ilmu tanpa sifat ketaksuban kepada seseorang guru. . hasilnya penyelididkan dapat digiatkan sehingga melahirkan sejumlah besar karya-karya sintesis yang bermutu .( Rahimin Affandi 2002)
Kegemilangan tamadun ini tidak kekal lama yang berpunca daripada kelalaian umat Islam untuk berpegang kepada wahyu (al-Quran dan as-Sunnah), amalan taklid , khurafat dan bida’h. ( Rahimin Affandi 2002) . Budaya keilmuan kian suara disebabkan pelbagai faktor antara  disebabkan kerana percanggahan pendapat antara ilmuan Islam. Bahkan warisan-warisan Islam khususnya hasil karya tokoh ulama Nusantara kurun 16019 jarang diketengahkan dan dilihat sebagai lambang kemunduran (Wan Suhaimi, 2001)
Peluasan tamadun Islam di Mesir, India, Prasi, Greek dan Syria telah membawa masuk kepelbagai elemen termasuklah falsafah yang akhirnya diintegrasikan kedalam Pemikiran Islam. Melalui penterjemahan karya kalasik Aristotle ke dalam bahasab Araba berlaku di zaman pemerintahan khalifah al-ma’mun. iaitu mereka menterjemahkan karya-karya metafizik dan dan akhlak. (Abdul Halim Mahmud 2000). Penterjemahan ini telah melahirkan pelbagai aliran dan tokoh faslafah seperti  ilmu kala, aliran Muktazilah, al-Kindi, Ibnu Sina, al-Farabi, Al-razi dan Ikhwan al;-safa. Pemikiran mereka jelas dinukilkan dalam karya-karya yang telah dihasilkan bahkan mendapat pujian daripada ahli – ahli falsafah moden di atas keberanian dalam yang ditonjolkan dalam kebebasan berfikir.
Bagaimanapun terdapat ramai sarjana Islam yang tidak menyokong kemasukan Falsafah dalam Islam dimana ia dianggap sebagai elemen yang boleh mendatang kemudharatan dan menyesatkan. (Stephen A Harmon 2008 : Shahrough Akhavi 2003) Dimana kebanyakkan Muslim berpendapat bahawa Al-quran ialah sumber ilmu yang terbaik bagi panduan umat Islam.  Perbahasan ilmu falsafah sengat rancak sebelum kedatangan al-Ghazali.  Sarjana falsafah dan rasionalis dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan yang menganggap falsafah adalah elemen yang berasingan dengan agama memiliki kedudukan yang sama tinggi dengan agama . Kumpulan ini percaya bahawa falsafah menjadi agen yang bebas dalam mengkaji agama berupaya dalam mengukuhkan agama.  Manakala kumpulan yang lebih ortodoks iaitu merujuk aliran as-ashraiyyah menetapkan bahawa falsafah adalah ilmu yang hanya disahkan dan mengikut kehendak agama dimana aliran al-ashariyyah meletakkan Islam berada di kedudukan yang lebih tertinggi dan berkuasa mutlak penuh terhadap falsafah. Namun kedua-dua kumpulan ini menyokong teori “ causality’ iaitu teori sebab dan musabab.
Dengan kemunculan al-Ghazali akhirnya golongan ditentang hebat melalui hujahnya yang mengatakan bahawa falsafah dan rasional tidak akan mampu menjalaskan aspek-aspek kerohanian dan spiritual tanpa bantuan “ revealed knowledge” ( ilmu langit yang merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah). Bahkan kajian yang dilakukan oleh al-Ghazali telah menzahirkan kesalahan dalam aliran Aristotle yang menimbulkan isu ‘kafir’ kepada sarjana Islam. Ketajaman pemerhatiannya dan dengan kepintarannya yang dikurniakan Allah telah berpendapat bahawa landasan yang dilalui oleh falsafah merupakan landasan yang salah. Oleh itu al-Imama menganjurkan gagasan supaya menentang “ amalan sia-sia ini” yang kononnya dianggap sebagai falsafah akal. (Abdul Halim Mahmud 2000) Pendapat ini telah mempengaruhi pemikiran Sarjana Muslim yang lain sehingga hari ini.
Biarpun sarjana falsafah barat merasakan bahawa falsafah boleh diharmonikan dengan Islam namun ia tidak selari dengan pendapat bagi kebanyyak sarjana Muslim. Dimana usaha mengharmonikan falsafah kedalam Islam menjurus kepada bentuk falsafah Yunani yang bersifat secular yang sama sekali bertentangan dengan islam. Pendidikan menurut Islam adalah bertujuan untuk menghasilkan insan kamil.yang bertindak sebagai khalifah ( Zakaria Stapa 2001)   Oleh yang demikian pendidikan tidak boleh diletakkan sebagai pemikiran yang bebas seperti yang didakwa oleh pemikiran Liberal. Kurikulum pendidikan menurut Islam haruslah berasaskan berteraskan agama dan bukan berdasarkan pemikiran semata-mata.
Pengkaji menghuraikan sumber pendidikan Islam adalah berdasarkan 3 sumber utama iaiatu al-quran , hadith dan ulama. Pengkaji menyenaraikan sarjana Muslim yang telah membincangkan tentang falsafah pendidikan Islam dan epistemologi (Mohd Fauzi Hamat 2002) terdiri daripada Nasir al-Din Tusi Akhlag-i-Naseri,Ibn Maskuya Taharat al-A'arag,  Al-Ghazali’s  , Ibn Khaldun , F. Rahman, S. H. Nasr, S. N. al-Attas, S. A. Ashraf, Zaki Badawi dan  I. R. al-Faruqi. Islam mengiktiraf ilmu selain daripada ilmu langit, oleh yang demikian konsep islamisasi telah  diperkenalkan oleh S. N. al-Attas. Islamisasi melibatkan dua proses utama iaitu: i) Pengasingan  unsur-unsur dan konsep-konsep budaya dan peradaban Barat   ii) Memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan.  ( Adnin Armas, 2007)

Pengkaji mengemukakan pendapat Al-Fatani tentang sumber ilmu. Menurut beliau terdapat tiga sumber ilmu iaitu sumber inderawi akal dan wahyu tetapi hanya akal dan wahyu sahaj mempunyai autoriti penuh dlm bidang akidah ( Wan Suhaimi 2014) bagaimanapun keupayaan akal adalah masih dipandu dengan wahyu  (Abdul Halim Mahmud 2000)
Matlamat pendidikan Islam dapat dirumuskan melalui kalimah tarbiya, ta’lim dan ta’dib Tarbiya merujuk kepeda perkembangan potensi individu dan proses pembentukan kematangan dan kesempurnaan. Manakala Ta’dib merupakan proses pembentukan karekter yang berasaskan  moral dan sosial dalam masyarakat. Ta’lim pula menjurus kepada penyampaian dan penerimaan ilmu melalui latihan, arahan dan pembelajaran. Ketiga-tiga istilah ini dirumuskan sebagai proses   membantu perkembangan individu , menambahkan pengetahuan tentang ilmu kemasyarakatan dan peraturan moral serta percambahan ilmu pengetahuan.  (Mark Healsted 2004). Idris Zakaria (2000) menjelaskan perkembangan individu  adalah bermula seawal usia kanak-kanak melalui  bimbingan positif untuk  menjadi orang dewasa yang baik yang dilengkapi dengan (a) ketaatan terhadap kewajipan ilahi (b) pencarian sifat-sifat ketuhanan seperti hikmah dan adl (c) pertumbuhan peribadi yang seimbang (d) pembangunan insan kamil yang dimenifestasikan menerusi pentasbihan serta pentaqdisan kepada Allah (e) melaraskan kehidupan berdasarkan syariat Islam.
Pendidikan yang dianjurkan oleh agama Islam merupakan pendidikan Rabbani yang ideal untuk setiap masa dan waktu. Dilengkapi dengan pelbagai jenis ilmu seperti demokrasi dan pluralis menjadikan pendidikan Islam lebih unggul berbanding pendidikan liberal. Pendidikan Islam yang berpandukan wahyu menolak fahaman liberal yang menolak pengaruh agama dalam pendidikan. Islam berhujah bahwa wahyu dan akal mempunyai kedudukan tersendiri dalam pendidikan.
            Pendidikan juga memainkan peranan sebagai ejen perubah sesebuah masyarakat selain daripada memastikan nilai-nilai yang diamalkan masih dapat diteruskan.. Menurut Jalaludin (2004) agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umumnya, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutinya. Berdasarkan pendekatan maka pengaruh agama dalam kehidupan individu memberi menatapan batin, rasa bahagia, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong dan motivasi untuk melakukan aktiviti.

 Keperluan induvidu dan masyarakat diseimbangkan sejajar dengan pendapat Teguh Prasetyo (2007) bahawa  syariat Islam melihat individual dan kolektif sebagai dua entiti tetapi mereka adalah serupa. Oleh yang demikian hak perseorangan dan  masyarakat perlu berada di posisi setara.  Matlamat masyarakat dan individu adalah dilaraskan melalui pengabdian kepada tuhan dan dikawal melalui syariat Islam.  Syariat yang diintegrasikan dengan kehidupan, politik, sosial dan ekonomi menekankan konsep ummah dan kesatuan dan tidak hanyak berfokus kepada konsep autonomi seperti yang dilaungkan oleh liberalisme. Apa yang jelas Islam meletakkan agama dan negara dibawah satu bumbung keimanan. Ikatan keimanan ini menjadikan umat Islam dapat menikmati hak-hak yang dan  tanggungjawab yang sama. (Mark Halstead, 2004)

Epistimologi di dalam pendidikan Islam menekankan tentang kesepaduan  antara ilmu wahyu dan ilmu yang diperolehi daripada hasil daya pemikiran manusia. Sebaliknya pemikiran sekular menentang penuh pengaruh agama dalam pendidikan.  Agama Islam sebagai agama Rabbani meletakkan dasar Islam sebagai kurikulum utama bagi ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu sains, matematik dan ekonomi. Integrasi ilmu akan melahirkan umat Islam yang benar-benar dapat memahami dan mengamalkan syariat agama. Menurut Maimon ( 2009) integrasi ilmu ini dapat :
1.      Menghasilkan manusia alim’ yang sentiasa menghambakan dirinya untuk Allah
2.      Meransang pelaksanakan pembelajaran sepanjang hayat
3.      Membina modal insan melalui persepaduan jiwa, akal dan badan
4.      Membentuk insan yang berkeupayaan untuk melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah
Integrasi pendidikan Islam berfokuskan kepada pelaksanaan Islam sebagai kerangka  yang menyeluruh dan menolak sebarang unsur sekular yang bersumberkan daripada Al-quran dan as-sunnah dalam membina masyarakat madani. Selain ia berfungsi untuk menyemai kebaikan dalam individu dan di seluruh masyarakat. Perkembangan ilmu dapat merangsang kesedaran moral dan kerohanian pelajar yang dapat mengukuhkan keimanan, amal soleh dan keyakinan. (Mark Halstead 2010) .Keseimbangan ilmu yang di amalkan dalam Islam menolak ideologi individualisme yang dibawa oleh liberal yang mengutamakan kebebasan individu sebagai matlamat utam. .
Islam juga memiliki identiti keadilan yang jauh sofistikated daripada kebebasan individu yang diwarwarkan oleh liberal dimana berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Brian Barry dalam Micheal S. Merry (2004) menyatakan kebebasan liberalisme terbatas pada perkara-perkara tertentu. Liberalisme gagal  untuk bertoleransi terhadap institusi keagamaan. Kebebasan mutlak yang diberikan kepada akal menyebabkan liberalisme menolak sumber ilmu mutlak yang bersumberkan ajaran agama  Michael S. Merry (2004). Sebaliknya Islam menganjurkan kebebasan dalam menggunakan akal  serta menjadikannya sebagai neraca penilaian bagi setiap perkara yang hendak dilakukan. Al-quran memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk beriktikad dengan apa yang dinilai baik oleh akal dan juga membenarkan kita mengikuti mana-mana jalan asalkan ia logic dan sesuai mengikut pertimbangan fikiran kita masing-masing (Abdul Halim Mahmud 2000)
Dalam pemerolehan ilmu pengkaji membahagikan kepada tiga bahagian. Pertama ; berdasarkan pendapat al-Ghazali dan Ibnu Khaldun  tiada perbezaan antara ilmu langit (wahyu) dan ilmu yang diperolehi aktiviti akal manusia  seperti yang diamalkan dalam secular. Menurut Islam semua ilmu sangat signifikan dengan unsur keagamaan dan ia menimbulkan rasa kehambaan kepada yang Maha Pencipta. Oleh yang demikian ilmu tidak bersifat jumud sebaliknya ia dapat dilihat melalui praktikal ibadah dan ketundukan kepada yang Maha Esa.  Islam adalah kurikulum dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Kesepaduan ilmu ini akan dapat melahirkan umat Islam yang benar-benar dapat memahami dan mengamalkan syariat agama.
Selain itu ilmu  juga berfungsi untuk menyemai kebaikan dalam individu dan di seluruh masyarakat. Perkembangan ilmu perlu merangsang kesedaran moral dan kerohanian pelajar yang dapat mengukuhkan keimanan, amal soleh dan keyakinan. Islam juga meletakkan martabat ulama sebagai jalan dalam memperolehi ilmu yaqin. Ilmu yaqin ialah ilmu yang boleh mendedahkan sesuatu secara jelas tanpa ada sebarang keraguan dan kemungkinan wujudnya kesilapan dan kesamaran. Konsep yakin ini amat ditekankan dalam pemikiran epistimologi Islam (al-Ghazali dalam Mohd Fauzi Hamat 2002). Islam telah meletakkan al-Quran dan al-Hadith sebagai al-mutawatirat yang merupakan data yang mampu menghasilkan ilmu yaqin. Setiap muslim sepatutnya menilai sesuatu hujah atau pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang berdasarkan kepada sejauh mana ia bersandarkan kepada al-mutawatirat. Ini bermakna bahwa data-data yang boleh diyakini betul-betul hanyalah yang bersumberkan wahyu dan data-data yang diiktiraf oleh akal manusia yang waras.
Ulama’ dan guru  Guru mempunyai tanggungjawab khas untuk memupuk golongan muda dan membangunkan kesedaran kerohanian.  Oleh yang demikian Professional perguruan perlu diperlihatkan melalui keperibadianan untuk dijadikan contoh kepeada pelajar. Wan Suhaimi (2002): al-Zarnuji menetapkan 3 unsur penting dalam memilih guru iaitu keilmuawan, kewarakan dan senioriti . (Wan Suhaimi 2002)
             Pengkaji juga  menyarankan agar sarjana Islam mencari penyelesaian bagi konflik Islam dan Barat. Menurut Kamarudin Salleh, Islam dan Barat mempunyai rantaian hubungan yang panjang, klasik, kronik, kontroversi dan penuh liku serta perdamaian dan permusuhan (Kamarudin Salleh 2004). Hubungan ini telah menimbulkan masalah kepada kumpulan minority Muslim di Barat dalam menyesuaikan diri dengan pendidikan di Barat yang mengamalkan pendidikan berteraskan liberalism.  Umat Islam disini terpaksa menghadapi cabaran dalam mengekalkan tradisi Islam, dimana mereka tidak diberikan aliran alternatif dalam pendidikan. Pendidikan berteraskan liberalism diterima pakai secara paksa dan akhirnya mencemarkan jati diri Muslim. Seandainya mereka menolak pendidikan maka mereka akan ketinggalan jauh dalam pendidikan.
Bagi mengekalkan tradisi Islam secara reality di negara bukan Islam pengkaji mencadangkan agar dialog antara agama Islam dan Barat dalam usaha membawa kefahaman yang lebih toleransi antara satu sama lain. Kamarudin (2004) menjadikan Universiti Malaya sebagai contoh dalam penubuhan Pusat Dialog Peradaban yang berperanan dalam mengadakan seminar untuk membahas dan membincangkan keselarasan matlamat beberapa agama antaranya Islam dan Confucius.  Barat yang memiliki dan menguasai keseluruhan  informasi media antarabangsa mestilah merai dan menghormati perasaan umat islam dengan cara mengelakkan daripada membuat propaganda ke atas umat Islam yang dirasakan oleh umat Islam sebagai berat sebelah, tidak tepat atau salah maklumat.
            Kesimpulannya pengkaji dapat menyatakan secara umum tentang pendidikan dalam Islam daripada aspek falsafah, sumber-sumber pendiddikan dan perbahasan tentang pendidikan. Pengkaji cuba menerangkan tentang hubungan Islam dan Barat yang dilihat berada dalam krisis ketamadunan.  Pengkaji juga menganjurkan agar Islam dan Barat dapat menemukan cara dalam memperbaiki hubungan demi hubungan jangka masa yang panjang. Pengkaji menjelaskan bebrapa implikasi yang berlaku kepada golongan Muslim yang menetap di UK. Diharapkan dengan dialog antara agama dan media massa dapat membantu dalam membaiki hubungan antara barat dan melayu.                                                          


  

No comments:

Post a Comment

jom klik...=)